Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán

Quang Nhật

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – NHANH CHÓNG - BẢO MẬT

Menu 0929.347.789 0983 491 486

Những điểm mới TT 25/2018/TT-BTC về Thuế TNCN và Thuế TNDN

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, BTC ban hành TT 25/2018/TT-BTC hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của BTC. Những nội dung cần chú ý trong thông tư này bao gồm:

TT25/2018/TT-btc -kế toán quang nhật - thông tư 25 - ke_toan_quang_nhat_0313100690_ke_toan_tron_goi_quang_nhat_ketoanquangnhat_quangnhat

1) Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 

  • Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

  • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2) Sửa đổi hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. "Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ Phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.”

3) Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2018.

kế toán quang nhật kế toán trọn gói quangnhat TT25/2018/tt-btc _0929347789


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN QUANG NHẬT

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0929 347 789 – 098 349 1486

Email : ketoan@quangnhat.com.vn

Website : http://quangnhat.com.vn

Bài viết liên quan

  • /uploads/images/slide/slide/logo-tepacafe.png
  • /uploads/images/slide/slide/cavc-cong-ty-ttnhh-kiem-toan-va-tham-dinh-gia-mien-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-kiemdinhcnvn.png
  • /uploads/images/slide/slide/congtytnhhbds-nhatminh.jpg
  • /uploads/images/slide/slide/doi-tac-linh-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-lucky-star-2019-png-01.png
  • /uploads/images/slide/slide/link6.png
0983 491 486